Voor ouders

Wij hechten grote waarde aan goed contact met ouders.

Op verschillende manieren wordt u daarom als ouder betrokken bij alles wat er op school speelt. Er is direct contact met de leerkracht via ouderapp Parro. Daarnaast ontvangt u maandelijks een nieuwsbrief.

Image Ouders

Ouderbetrokkenheid

Er is een enthousiaste oudercommissie en actieve klassenouders die de school en groep ondersteunen met diverse activiteiten: vieringen, feesten, uitjes, avond4daagse.

Ouders die geen gelegenheid hebben om te helpen zijn ook betrokken! We hebben een open, laagdrempelige communicatie via een ouder app, nieuwsbrieven, open deuren.

Image Ouders

Schoolgids

Image Ouders

Deze schoolgids geeft belangrijkeninformatie over christelijke basisschool De Vuurtoren. De school ligt in Scheveningen in een wijk tussen het strand en het Westbroek park. De Vuurtoren profileert zich als een eigentijdse school die oog heeft voor het kind en deze begeleidt naar een mooie toekomst. Dit beeld komt tot uitdrukking in het motto: Wijzer naar de toekomst.

Deze schoolgids is opgesteld voor ouders, partners, bestuur en wetgever. De informatie betreft uitgangspunten van de school, een omschrijving van het onderwijs en praktische zaken.Voor de meest actuele informatie kunt u terecht op de website: https://www.cbsdevuurtoren.nl.

Heeft u vragen of opmerkingen over de gids dan horen wij dat graag en nodigen we u uit te mailen naar: vuurtoren@scoh.nl.

Wij hopen u met deze gids een goed beeld van De Vuurtoren te geven.

Team De Vuurtoren

Schoolgids 2023-2024

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit personeelsleden en ouders die meespreken over allerlei onderwerpen die met de school en het onderwijs te maken hebben. Samen met de directie denkt de MR mee over de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden.

Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR instemmingsrecht, adviesrecht of moet de MR vooraf geïnformeerd worden. De MR is bijvoorbeeld betrokken bij de begroting, de aanstelling van de nieuwe directeur, schoolbeleid, het pestprotocol en de verdeling van de leraren over de groepen.

De MR op een basisschool bestaat uit personeelsleden en ouders. De Vuurtoren wil graag een Medezeggenschap met een vertegenwoordiging van 3 personeelsleden en drie ouderleden verspreid over de leerjaren. De leden van de MR spreken namens hun achterban (de ouders en de docenten) en koppelen de resultaten terug.

Reglement Medezeggenschapsraad

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Met ingang van 25 mei 2018 is in werking getreden de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dat is de Europese opvolger van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wat betekent dit voor de school en voor u?

  • Ons SCOH privacyreglement is aangepast. U kunt de nieuwe versie inzien via onze website.

  • Ons protocol social media is aangepast. U kunt de nieuwe versie inzien via de website

  • Met ingang van het nieuwe schooljaar gaan wij werken met een nieuw toestemmingsformulier voor plaatsing van foto’s en video’s van kinderen op de website en op social media. U zult dit nieuwe formulier in augustus gaan tegenkomen.

  • Ons protocol Melding Datalek is aangepast. U kunt de nieuwe versie inzien via onze website.

In het kader van de AVG heeft SCOH ook een overkoepelende Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. De FG is belast met het houden van toezicht op de zorgvuldigheid waarmee de SCOH scholen omgaan met de gegevens van hun leerlingen. De FG werkt volgens het vastgestelde reglement Functionaris Gegevensbescherming.

Mocht u als ouder vragen hebben over de AVG dan kunt u zich wenden tot de directie van de school. Indien nodig zal deze vervolgens contact opnemen met de FG van SCOH. Komt u zelf bijzondere zaken tegen, dan kunt u ook zelf direct contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van SCOH en wel via FG@SCOH.nl.

SCOH ging en gaat zorgvuldig om met de gegevens van uw kinderen. We deden dat al onder de WBP en gaan daar natuurlijk mee door onder de AVG.

Documenten:

AVG 2018 Privacy Reglement SCOH leerling/ouders

AVG Protocol datalekken

AVG Reglement Social Media

Passend onderwijs en Schoolondersteuningsplan

Passend onderwijs moet ervoor zorgen dat leerlingen in de toekomst een zo passend mogelijke plek in het onderwijs krijgen. Om de knelpunten in het huidige systeem aan te pakken, is een aantal doelen geformuleerd.

Hieronder vindt u ook de link voor het Schoolondersteuningsplan

Doelen passend onderwijs:

Zo passend mogelijk onderwijs en aanpakken onderwijsbeperking

  1. Leraren zijn beter toegerust

  2. Minder bureaucratie

  3. Budgettaire beheersbaarheid en transparantie

  4. Geen thuiszitters

  5. Afstemming met andere sectoren

Schoolondersteuningsplan (SOP)

Hier vind u het schoolondersteuningsplan van De Vuurtoren: Schoolondersteuningsplan.